Girls in Dhaka Slums

 

 

 verantwoording

GIDS Bangladesh heeft drie bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Allen hebben de scholen van James & Shila bezocht en zijn geraakt door het werk dat zij doen.
De voorzitter en secretaris wonen in Nederland en verzorgen voor GIDS Bangladesh de communicatie en fondsenwerving.

De penningmeester woont als Nederlandse in Bangladesh. Vanuit haar bestuursfunctie voor GIDS Bangladesh overhandigt zij periodiek de financiële middelen aan James en Shila Roy. Ook bezoekt zij ten minste drie keer per jaar de geadopteerde school. Verder controleert zij jaarlijks de boekhouding van de school en beoordeelt of de gelden verantwoord zijn aangewend. Regelmatig zal zij hiervan verslag doen.

Door een externe accountant wordt jaarlijks een financieel verslag opgemaakt. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan haar donateurs over de besteding van de overgemaakte gelden. Het verslag wordt digitaal naar de donateurs gestuurd.

Een aantal keer per jaar stuurt GIDS Bangladesh een digitale nieuwsbrief naar de donateurs. Eventuele extra nieuwsberichten worden via deze site doorgegeven. Op aanvraag worden de stichtingsstatuten digitaal toegestuurd.

Stichting GIDS Bangladesh staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 01182834. De stichting heeft geen winstoogmerk.

(c) GIDS Bangladesh